Estudi interdisciplinari de l'evolució del límit superior del bosc durant el període holocènic a la zona de Plaus de Boldís-Montarenyo, Pirineu central català. Pedoantracologia, palinologia, carbons sedimentaris i fonts documentals

Tesis doctoral

Fecha de lectura21 jun 2010
Idioma originalIndefinido/desconocido
SupervisorJoan Manuel Soriano López (Director/a)

Citar esto

'