Estudi de les cicloaddicions 1,3-dipolars de nitrones cícliques a γ-hidroxi- i γ-alcoxy esters α,β-insaturats. Aproximació a la síntesis d'alcaloides de Securinega

Tesis doctoral

Fecha de lectura24 nov 1993
Idioma originalIndefinido/desconocido
SupervisorJosep Font Cierco (Director/a) & Pere de March Centelles (Director/a)

Citar esto

'