Edició i estudi lingüístic de vint cartes de mercaders, de finals del S. XIV i principis del S. XV, provinents de diferents comarques de les terres catalanes

Tesis doctoral: Proyecto final de carrera (TFG)

Fecha de lectura26 sept 1991
Idioma originalIndefinido/desconocido
SupervisorMilagros Segarra Neira (Director/a)

Citar esto

'