CANVIS I CONTINUÏTATS EN LES TRAJECTÒRIES DE TRANSICIÓ DE LA JOVENTUT CATALANA

Tesis doctoral

Resumen

Aquesta tesi es presenta sota la forma de compendi de publicacions, a partir de la compilació de tres articles acadèmics. L’objectiu general de la tesi és analitzar els canvis i continuïtats produïts a Catalunya en les trajectòries de transició a la vida adulta, fent un èmfasi especial en les transformacions produïdes en les trajectòries marcades per la vulnerabilitat. A més d’una identificació, quantificació i anàlisi d’aquests patrons, es pretén vincular els canvis detectats amb les característiques del règim de benestar familista i emmarcar les tendències de canvi detectades en el context de les transformacions en les trajectòries juvenils identificades a nivell europeu. A continuació es presenten els principals resultats de cadascun dels articles. Serracant, P. (2012). Changing youth? Continuities and ruptures in transitions into adulthood among Catalan young people. Journal of Youth Studies, 15(2): 161-176. El primer article analitza les característiques de les trajectòries de transició a la vida adulta entre les persones joves a Catalunya en el darrer any de creixement econòmic previ a la crisi iniciada l’any 2008. Es pretenia esbrinar fins a quin punt s’estaven produint a Catalunya les tendències de canvi en les trajectòries juvenils detectades a nivell europeu. La investigació es basa en una anàlisi de les dades de l’Enquesta a la joventut de Catalunya corresponent a l’any 2007, que permeten estudiar les trajectòries educatives, laborals i familiars de les persones joves. L’anàlisi s’estructura al voltant d’una tipologia integrada de trajectòries de transició que permet aproximar-se als conceptes objecte d’anàlisi. Serracant, P. (2014). “A brute indicator for a NEET case. Genesis and evolution of a problematic concept and results from an alternative indicator”. Social Indicators Research, 117: 401-419. El segon article es centra en analitzar el fenomen de les persones que es troben en situació NEET (Not in Education, Employment or Training). Tant el concepte com els indicadors habitualment emprats per analitzar el fenomen són recents en les ciències socials i han estat objecte de controvèrsia des dels seus inicis. A partir d’una revisió crítica de l’anàlisi estàndard d’aquest fenomen, l’article construeix un indicador alternatiu a partir de les dades de l’Enquesta de població activa i analitza els seus resultats pel cas català. Serracant, P. (pendent de publicació). “The impact of the economic crisis on youth trajectories. A case study from Southern Europe”. Young. Nordic Journal of Youth Research. Article embargat. El tercer article analitza l’impacte de la crisi sobre els patrons de transició que segueixen les persones joves a Catalunya. Concretament, analitza fins a quin punt la crisi econòmica actual ha alterat l’extensió, trencament de la linealitat, reversibilitat i diversificació de les trajectòries juvenils. Per fer-ho utilitza les dades de l’Enquesta a la joventut de Catalunya corresponent als anys 2007 i 2012 i analitza els canvis produïts en els patrons de transició entre un moment i l’altre. L’article pretén contribuir al debat sobre la naturalesa dels canvis experimentats en les trajectòries juvenils a nivell europeu en les darreres dècades
Fecha de lectura2014
Idioma originalEspañol
SupervisorFrancesc Xavier Rambla Marigot (Director/a)

Citar esto

'