Substitució de dissolvents clorats en la síntesi d'intermediaris farmacèutics per acilació de Friedel-Crafts i transposició de Fries / Replacement of chlorinated solvents in the synthesis of pharmaceutical intermediates by Friedel-Crafts acylation and Fries rearrangement / Substitució de dissolvents clorats en la síntesi d'intermediaris farmacèutics per acilació de Friedel-Crafts i transposició de Fries / Replacement of chlorinated solvents in the synthesis of pharmaceutical intermediates by Friedel-Crafts acylation and Fries rearrangement / Substitució de dissolvents clorats en la síntesi d'intermediaris farmacèutics per acilació de Friedel-Crafts i transposició de Fries / Replacement of chlorinated solvents in the synthesis of pharmaceutical intermediates by Friedel-Crafts acylation and Fries rearrangement

Roser Pleixats, Jordi Salabert, Marc Planellas, Guillem Fernández, Francesca Pajuelo, Francisco Sánchez-Izquierdo

Producción científica: Contribución a una revistaArtículoInvestigación

Título traducido de la contribuciónSubstitució de dissolvents clorats en la síntesi d'intermediaris farmacèutics per acilació de Friedel-Crafts i transposició de Fries / Replacement of chlorinated solvents in the synthesis of pharmaceutical intermediates by Friedel-Crafts acylation and Fries rearrangement
Idioma originalMúltiples idiomas
Páginas (desde-hasta)74-80
PublicaciónRevista de la Societat Catalana de Química
N.º16
EstadoPublicada - 1 ene 2017

Citar esto