Audience Participation and Political Engagement in Europe: EU Elections and the Cases of Scotland and Catalonia in the Catalan Media (2014)

Anna Tous-Rovirosa, Javier Diaz-Noci

Producción científica: Contribución a una revistaArtículoInvestigaciónrevisión exhaustiva

Resumen

Aquest article té com a principal objectiu contribuir a la recerca sobre la qualitat i pràctiques de la participació dels usuaris actius dels mitjans digitals, i més concre-ament pel que fa a temes d'una certa importància política a Europa. El nostre text tracta de les tendències detectades al voltant del compromís i l'interès sobre la política durant la campanya a les eleccions al Parlament Europeu de maig de 2014. Ens centrem, concretament, en qüestions que fan referència al referèndum sobre la independència d'Escòcia, que es va celebrar el setembre de 2014, i indirectament sobre l'anomenada "qüestió catalana". Farem servir aquests temes no tant com a qüestions a ser analitzades per se, sinó més aviat com a punt de partida per interrogarnos sobre les tendències que encara es manifesten en un país mediterrani quan els usuaris decideixen participar activament a través de comentaris. La nostra proposta es proposa de manera manifesta fer servir tècniques ben conegudes: anàlisi de continguts dels comentaris i entrevistes en profunditat semiestructurades als responsables de la secció de participació dels mitjans estudiats, i seguir investigacions prèvies similars. I el nostre objectiu és comprovar si, i fins a quin punt, les tendències prèviament definides en estudis anteriors sobre la participació i qualitat dels comentaris publicats pels usuaris a Catalunya presenten trets permanents o no, definint qualitat com la construcció de comunitats productives i plurals de debat, o si, per contra, s'estan reforçant comunitats homogènies.
Título traducido de la contribuciónParticipació de l'audiència i compromís polític a Europa: eleccions europees i els casos d'Escòcia i Catalunya als mitjans catalans
Idioma originalInglés
Páginas (desde-hasta)145-161
Número de páginas17
PublicaciónTripodos
N.º39
EstadoPublicada - 24 feb 2017

Huella

Profundice en los temas de investigación de 'Audience Participation and Political Engagement in Europe: EU Elections and the Cases of Scotland and Catalonia in the Catalan Media (2014)'. En conjunto forman una huella única.

Citar esto