Síntesi, resolució i estudi estructural del 2,2-dimetil-1 (a-naftil) propanol. Ús com a agent de solvatació quiral

Student thesis: Final degree project (TFG)

Date of Award22 Dec 1998
Original languageUndefined/Unknown
SupervisorAlbert Virgili Moya (Director)

Cite this

'