Metodologías basadas en metales de transición (Pd, Cu). Parte A: Preparación de N-aril-4-vinil-1,3-oxazolidin-2-onas por reacción de anilinas ácidas con (Z)-1,4-bis(etoxicarboniloxi)but-2-eno bajo catálisis por Pd(0). Parte B: Perfluoroalquilación de anilinas en presencia de óxid de cobre(I)

Student thesis: Final degree project (TFG)

Date of Award4 Sept 1999
Original languageUndefined/Unknown
SupervisorMarcial Moreno Mañas (Director) & Roser Pleixats Rovira (Director)

Cite this

'