Estudio paleontológico (Sistemática, tafonomía, paleobiología) del yacimiento de Basturs Poble (Maastrichtiense, Isona i Conca Dellà, Pallars Jussà)

Student thesis: Doctoral thesis

Abstract

El jaciment de Basturs Poble (Isona i Conca Dellà, Pallars Jussà, Lleida) és una acumulació densa de restes òssies o bonebed constituïda bàsicament per restes de dinosaures hadrosàurids del clade Lambeosaurinae. Altres restes de vertebrats, presents de manera molt minoritària, corresponen a dens de teròpodes i peixos, així com de restes cranials i postcranials de cocodrils. Els invertebrats són molt escassos i es limiten a motlles interns del gasteròpode Lychnus. Basturs Poble es troba situat dintre de la Unitat Pirinenca Central, al conjunt d’estrats d’origen continental i de transició que formen la Formació Tremp o Garumnià. Dintre dels diferents esquemes litoestratigràfics proposats per aquesat formació, s’inclouria a la meitat inferior de la Unitat Vermella Inferior del Garumnià o Formació Conques. Estudis bio i cronoestratigràfics situen el jaciment al Maastrichtià inferior alt per a Basturs Poble, dintre del magnetocron C31r. Les restes òssies es conserven en dues unitats estratigràfiques diferents: el sostre d’un estrat de gresos edafitzats interpretat com un paleosòl i la base de l’estrat de gresos de granolumetria fina i de color gris que es disoposa a sobre. Aquest no presenta estructures sedimentàries i s’interpreta com el producte d’un flux dens de tipus mud flow. Aquestes dues unitats es troben dintre d’un conjunt de gresos que es van dipositar en un sistema fluvial perilacustre. L’estudi taxonòmic demostra que a Basturs Poble hi ha representada una única espècie d’hadrosàurid del clade Lambeosaurinae. L’anàlisi filogenètica situa l’hadrosàurid de Basturs Poble a una politomia amb els lambeosaurins més basals coneguts, incloent als lambeosaurins iberoarmoricans Adynomosaurus arcanus, Canardia garonnensis i Pararhabdodon isonensis. Les restes presenten una variabilitat morfològica elevada provocada per una deformació tafonòmica però sobretot per una marcada variabilitat intraespecífica. Aquest fet i les poques restes cranials recuperades dificulten l’estudi de la filogènia. La major part de restes òssies del jaciment són de mida petita en relació a les mides dels ossos d’altre hadrosàurids, inclús entre elsdels hadrosàurids recuperats en jaciments propers a Basturs Poble. Tant aquest predomini de mides petites com les característiques histològiques, assenyalen una edat ontogènica baixa per a la major part d’individus. Basturs Poble està constituït de manera molt majoritària per ossos d’animals juvenils i subadults. A Basturs Poble, el Nombre Mínim d’Individus (NMI) és de 22 i els elements més representats són els ossos de les extremitats, sobretot les tíbies i els fèmurs. Els ossos més pesats, com són els de la cintura pèlvica o els sacres i maxil·lars d’individus adults, no són presents al jaciment. Pràcticament la totalitat de restes òssies estan fracturats i mostren un grau variable d’erosió. Els que s’han conservat pitjor es troben al paleosòl i els millor preservats s’han conservat als centímetres basals del gres de color gris i al límit d’ambdues unitats estratigràfiques. Aquests acostumen a ser de mida mitjana o gran en relació a les mides presents al jaciment. No s’ha observat una orientació preferent dels ossos llargs i és majoritària una posició subhoritzontal de les restes. Al gres de color gris s’han trobat ossos petits i lleugers en posició vertical. També s’hi troben conjunts d’ossos en associació anatòmica. Les dades estratigràfiques, paleoclimàtiques, tafonòmiques i ontogèniques suggereixen que l’acumulació va ser provocada per un període de sequera severa que va afectar sobretot als individus joves, tal com passa actualment a les poblacions de mamífers que viuen a zones amb condicions climàtiques subàrides. En aquestes zones, els períodes de sequera provoquen una mortalitat elevada en el sector més jove de la població degut a la deshidratació i sobretot a la inanició. A Basturs Poble, les restes òssies van ser posteriorment retreballades i arrossegades per un flux dens de tipus mud flow.
Date of Award15 Jun 2021
Original languageSpanish
Supervisor Galobart Lorente Angel (Director) & Josep Oriol Oms Llobet (Tutor)

Cite this

'