Addicions de Michael catalitzades per Ni(II): formació de centres quaternaris i addicions diastereoselectives. Síntesi i aplicacions de la 2-(1-adamantil)glicina enantiomèricament pura

Student thesis: Doctoral thesis

Date of Award8 Sept 2000
Original languageUndefined/Unknown
SupervisorMarcial Moreno Mañas (Director)

Cite this

'