Abstract

A partir de les aportacions de diferents autors, tant del nostre país com europeus, el llibre planteja una reflexió sobre l'educació inclusiva, combinant elements conceptuals i propostes pràctiques. Què s’entén per inclusió? Hem avançat en la millora de les escoles des de la Declaració de Salamanca (1994)? Quines teories sustenten i guien les pràctiques inclusives? Quines són les barreres que enfronten els centres escolars i com es poden superar? Com utilitzar la cooperació entre els alumnes, entre docents i entre centres com a estratègies per a la inclusió? Quins instruments estan ajudant a les comunitats escolars a avançar cap a l'educació inclusiva? Aquests interrogants guien el contingut de les pàgines d'aquest llibre, que confiem que se sumi a les contribucions de tots aquells que assumeixen el repte d'aconseguir unes escoles on tot l'alumnat, independentment de les seves característiques i condicions, hi sigui benvingut i hi trobi les màximes oportunitats d'aprenentatge i èxit. This is an updated translation of the previous publication in Spanish. In this book, as well as other interesting chapters on peer learning, you will find a chapter by Teresa Huguet on collaborative work between teachers; a chapter by David Duran about inclusion and peer learning; and a chapter by Ester Miquel on the use of the Index for inclusion in a group of Catalan schools. Se trata de una traducción actualizada de la publicación previa en castellano "La educación inclusiva: De la exclusión a la plena participación de todo el alumnado". En este libro, además de otros interesantes capítulos sobre aprendizaje entre iguales, encontraréis uno de Teresa Huguet, sobre trabajo colaborativo entre profesores; uno de David Duran, sobre la inclusión y el aprendizaje entre iguales; y uno de Ester Miquel, sobre el uso del Índice para la inclusión en un grupo de escuelas catalanas.
Original languageCatalan
Publication statusPublished - Feb 2020

Cite this