Abstract

Els infants i adolescents tenen un paper molt important en els processos migratoris. Gràcies a l'escolarització i la immersió lingüística a la nova societat aprenen la llengua o llengües oficials del nou país de manera més ràpida que els seus progenitors. Per això, molts pares, mares i familiars amb un domini limitat de l'idioma local sovint confien en aquests infants i adolescents per traduir i interpretar quan necessiten comunicar-se amb la societat d'acollida. Aquest fenomen es coneix com a «intermediació lingüística per part de menors» (ILM) (Child Language Brokering, en anglès). La ILM s'ha estudiat principalment al Regne Unit i als Estats Units. A Espanya i a Catalunya, en canvi, la recerca sobre aquest tema és molt escassa. Els objectius principals del projecte són descriure la ILM i proporcionar informació objectiva, empírica i interdisciplinària sobre l'abast i les característiques del fenomen entre les principals comunitats immigrades a la província de Barcelona. Per tal de d'assolir aquests objectius, s'ha adoptat una investigació qualitativa que combina la recollida de dades mitjançant qüestionaris, entrevistes i grups de discussió. En aquest informe ens centrem en els resultats obtinguts dels qüestionaris distribuïts a professionals de treball social de les àrees de serveis socials de Catalunya.
Original languageCatalan
Number of pages22
Publication statusPublished - 2022

Cite this