Estructura productiva i potencials de localització de l’àrea d’influència de Barcelona al tomb dels segle XXI

Research output: Contribution to journalArticleResearchpeer-review

Abstract

Resum Tres dels imperatius al darrere de la transformació industrial i del creixement de les regions són el declivi de les activitats fixes en el territori, la relocalització d’activitats a causa de la creixent importància de nous factors de localització d’un determinat sector, i la posició dominant del sector terciari dins de les activitats productives i dins de la societat. L’objectiu d’aquest article és estudiar aquells aspectes que sobresurten en la localització de les empreses en l’àrea d’influència barcelonina, a finals del segle XX i començament del XXI . Els canvis en la localització constitueixen un dels objectes d’estu- di més importants de la geografia econòmica. Per tant, les aportacions d’aquest article es fonamenten en el dinamisme dels processos productius, en la introducció d’innova- cions en la producció, en els canvis de gustos de la demanda o en els xocs produïts per l’abaratiment dels costos de producció, tots ells factors determinants de localització. P ARAULES CLAU : Geografia econòmica, localització, Barcelona, activitat econòmica.
Translated title of the contributionLocation determinants of Barcelona's hinterland at the beguinning of the twenty one century
Original languageUndefined/Unknown
JournalRevista de Geografía Vol. 3, pp. 63-92.
Publication statusPublished - 5 Oct 2004

Cite this