Discapacitat intel·lectual i quarantena: els efectes del confinament en el benestar subjectiu d’infants i joves

Rafel Argemí i Baldich, Angelina Sánchez-Martí, Jorge Luis Méndez Ulrich, Ana Belén Cano Hila

Research output: Contribution to journalArticleResearchpeer-review

4 Downloads (Pure)

Abstract

La COVID-19 ha generat una crisi sanitària sense precedents que ha tingut un impacte en el benestar i la salut mental, especialment per a infants i joves, que han experimentat les condici-ons més estrictes de confinament a la llar. Utilitzant dues onades d’una enquesta a Catalunya, analitzem, des de la perspectiva de famílies i representants legals, els efectes del confinament en el benestar subjectiu d’infants i joves amb diferents graus de discapacitat intel·lectual durant la pandèmia. Fem una anàlisi de variància amb mesures repetides i correlacions bivariables. Els resultats indiquen que els components afectius del benestar subjectiu van seguir patrons similars en infants i joves amb graus lleus o moderats i greus o profunds de discapacitat in-tel·lectual durant el període de confinament. La reducció de les mesures de confinament va augmentar els afectes positius. Un element clau en el benestar dels participants va ser la capa-citat d’entendre els motius del tancament, així com el nivell de suport social rebut i l’autoeficàcia dels seus familiars o tutors. En una situació de tancament, els infants i joves amb diferents graus de discapacitat intel·lectual desenvolupen mecanismes de protecció del benes-tar subjectiu mitjançant un procés d’homeòstasi basat en l’experiència d’afectes positius en-front de la crisi.
Original languageSpanish
Pages (from-to)129-145
JournalTemps d'Educació
Volume63
Publication statusPublished - Dec 2022

Cite this