Xarxes interculturals als centres de secundària: una anàlisi dels aspectes organitzatius i pedagògics afavoridors de la integració relacional dels alumnes immigrants.

  • Subirats Humet, Joan (Principal Investigator)
  • Alcalde Campos, Rosalina (Investigator)
  • Alegre Canosa, Miguel Ángel (Investigator)
  • Benito Perez, Ricard (Investigator)
  • Chela Alvarez, Xenia (Investigator)
  • Gonzalez Motos, Sheila (Investigator)
  • González Balletbó, Isaac (Investigator)

Project Details

Description

Summary not available in this language
StatusFinished
Effective start/end date10/03/0924/07/10

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.