Xarxes interculturals als centres de secundària: una anàlisi dels aspectes organitzatius i pedagògics afavoridors de la integració relacional dels alumnes immigrants.

Project Details

Description

Summary not available in this language
StatusFinished
Effective start/end date10/03/0924/07/10

Funding

  • Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR): €14,000.00

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.