Valoració de l'impacte causat per la introducció del pi "Pinus caribaea" sobre la fauna d'artròpodes a la sabana venezolana

  • Bach Piella, Carmen (Principal Investigator)
  • Barrientos Alfageme, José-Antonio (Investigator)
  • Bulla, Luis (Investigator)
  • Candía, Rubén (Investigator)
  • Moya Laraño, Jordi (Investigator)
  • Nohega, Renato (Investigator)
  • Rodríguez Santana, Rafael (Investigator)
  • Señedo, Aragua (Investigator)
  • Vicente Gomez, Cristina (Investigator)

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.

Agriculture & Biology