Utilització de microarrays per a l'estudi de la resistència i/o susceptibilitat genètica a la circovirosi porcina

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.

Medicine and Dentistry