Utilització de limnocorrals amb sistemes d'experimentació "in situ" de processos microbians en una llacuna eutròfica. Models de compartiments.

  • Abellà Ametller, Carles (Principal Investigator)

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.

Earth & Environmental Sciences