Un estudi comparatiu dels Comitès organitzadors dels Jocs Olímpics (1972-1992). Models de Jocs-Models d'Organització

  • Colome Garcia, Gabriel (Principal Investigator)
  • Quintana Portoles, Imma (Scholar)
  • Saez Peinado, Carmen (Scholar)

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.

Arts & Humanities