Treballadors subsaharians a Catalunya. Estudi de les condicions de vida dels immigrants de Banyoles i Mataró

 • Stolcke , Verena (Principal Investigator)
 • Dueñas Sucrana, Marc (Scholar)
 • Jordà Avellana, Joan (Scholar)

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.

  Social Sciences

  Computer Science