Treballadors subsaharians a Catalunya. Estudi de les condicions de vida dels immigrants de Banyoles i Mataró

  • Stolcke , Verena (Principal Investigator)
  • Dueñas Sucrana, Marc (Scholar)
  • Jordà Avellana, Joan (Scholar)

    Fingerprint

    Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.

    Social Sciences