Traduir i interpretar les llengües de la immigració a Catalunya: Cap a la formació i acreditació d'un perfil professional emergent.

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.

Arts & Humanities