Traduir i interpretar les llengües de la immigració a Catalunya: Cap a la formació i acreditació d'un perfil professional emergent.

Project Details

Description

Summary not available
StatusFinished
Effective start/end date4/10/1014/04/12

Funding

  • Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca: €15,345.00

Fingerprint Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.