Termodinàmica, hidrodinàmica i mecànica estadística en les descripcions mesoscòpiques de sistemes fora d'equilibri.

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.

Physics