Tendències actuals sobre conservació i restauració del patrimoni Cultural monumental. Rehabilitació, valorització i impacte soci-econòmic. Política de la Comunitat Europea respecte als països de la co

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.

Arts & Humanities