Susceptibilitat o resistència de la GL. Mamària al desenvolupament de càncer: influència i mecanismes d'acció de l'exposició puberal i/o en edat adulta a dietes riques en oli d'oliva verge i de blat

  • Escrich Escriche, Eduard (Principal Investigator)
  • Grau Martinez, Laura (Scholar)
  • Gómez Hierro, Alba (Scholar)
  • Vela Sarrión, Elena (Scholar)
  • Moral Cabrera, Raquel (Investigator)
  • Solanas Garcia, Montserrat (Investigator)
  • Costa Trachsel, Irmgard (Investigator)

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.

Medicine and Dentistry

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology