Societat, Tecnologia i Medi Ambient en la Vall de l'Eufrates (IX al VII Mil.lenari BP). Causes i Conseqüències dels Inicis de l'Economia de Producció

    Fingerprint

    Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.

    Social Sciences