Sistemes de Processament d'Imatges i Reconeixement de Formes Basades en la Descomposició i Fusió de Canals d'Informació

  • Yzuel Gimenez, Josefa (Principal Investigator)
  • Ahouzi , Esmail (Scholar)
  • Márquez Ruiz, Andrés (Scholar)
  • Vargas Vasquez, Asticio (Scholar)
  • Campos Coloma, Juan Ignacio Pedro (Investigator)
  • Attaleb, Abdelaziz (Scholar)
  • Escalera Merino, Juan Carlos (Researcher on contract)
  • López Coronado, Octavio (Researcher on contract)
  • Turon Sans, Francina (Researcher on contract)
  • Ferreira García, Carlos (Investigator)

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.