Sistema per al control de la salut durant la pràctica d'activitat física i d'esport: la variabilitat de la freqüència cardiàca (HRV) com indicador de la condició física de l'estrès i del sobreentrenam

Project Details

Description

Summary not available
StatusFinished
Effective start/end date24/11/0630/09/09

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.