Sistema integrat de producció de proteïnes heteròlogues en el llevat metilotròfic\i (Pichia Pastoris) \i0 per a l'obtenció de productes d'interès farmacèutic i veterinari

 • Valero Barranco, Francisco (Principal Investigator)
 • Alarcón Vivero, Manuel Rubén, University of Concepcion (Researcher on contract)
 • Cos Busquets, Oriol (Researcher on contract)
 • Ferrer Alegre, Pau (Researcher on contract)
 • Ramon Real, Ramon (Researcher on contract)
 • Resina Rodríguez, David (Researcher on contract)
 • Santos de Jesus, Sergio (Researcher on contract)
 • Surribas Casalprim, Anna (Researcher on contract)
 • Ubach Font, Anna (Researcher on contract)
 • Benaiges Massa, Maria Dolors (Investigator)
 • Montesinos Segui, Jose Luis (Investigator)

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.

Agriculture & Biology