Sistema d'anàlisi i de reconstrucció de dibuixos a mà alçada que representen objectes tridimensionals com a tècnica d'entrada en sistemes CAD

  • Villanueva Pipaon, Juan Jose (Principal Investigator)
  • Marti Godia, Enric (Investigator)
  • Regincos Isern, Jordi (Investigator)

    Fingerprint

    Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.

    Engineering & Materials Science