Senyalització Cel·lular i Apoptosi

Project Details

Description

En el nostre grup treballem per a desvetllar els mecanismes que controlen la mort neuronal amb l'objectiu de trobar noves dianes terapèutiques per a malalties neurodegeneratives. Estudiem com els antagonistes intracel·lulars de les vies de mort cel·lular programada poden estar implicats en la malaltia d'Alzheimer i en altres patologies neurodegeneratives, especialment en les taupaties. Estem principalment interessats en aquells antagonistes que s'expressen exclusivament en el sistema nerviós, com FAIM-L, així com en les seves proteïnes associades a nivell molecular.
StatusActive
Effective start/end date30/03/2331/12/30

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.