Sentit del lloc i pràctiques d'ús als espais públics urbans. Una mirada des de la geografia del gènere.

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.

Arts & Humanities