Sèries d'imatges de satèl·lit d'alta resolució per a l'estudi del risc estructural d'incendis i de la regeneració post-incendi de la vegetació

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.

Earth and Planetary Sciences