Ritual en grups caçadors-recolectors. Espais rituals i espais domèstics entre els Selk'nam de Terra del Foc (Argentina)

  • Pique Huerta, Raquel (Principal Investigator)
  • Mensua Calzado, Carmen (Investigator)
  • Pijoan Lopez, Jordi (Investigator)
  • Fiore, Dánae (Investigator)
  • Mansur, María Estela (Investigator)
  • Toselli, Andrea (Investigator)
  • Vila Mitja, Asunción (Investigator)
  • Vázquez, Martín (Investigator)
  • Álvarez, Maria Rosa (Investigator)

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.

Social Sciences

Agricultural and Biological Sciences