Reparació de les lesions de mèdul·la espinal: modulació de la reactivitat glial per transplantaments de glia embolcalladora

  • Navarro Acebes, Xavier (Principal Investigator)
  • Casas, Caty (Investigator)
  • Galea Rodriguez Velasco, Maria Elena (Investigator)
  • Vallejo Ybáñez, Carolina (Investigator)
  • Verdú Navarro, Enrique (Investigator)

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.

Medicine and Dentistry