Reparació de les lesions de mèdul·la espinal: modulació de la reactivitat glial per transplantaments de glia embolcalladora

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.

Medicine and Dentistry