Relacions entre la tectònica i l'evolució del relleu en el sistema atlasic de Marroc. Un exemple d'interacció entre processos geodinàmics profunds i superficials

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.

Earth & Environmental Sciences