Regulació de la metal.lotioneïna en àrees cerebrals i en cultius primaris de neurones i glia. Comparació amb la metal.lotioneïna hepàtica

    Fingerprint

    Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.

    Medicine & Life Sciences