Reflexive Systems Biology: towards an Appreciation of Biological, Scientific and Ethical Complexity

Project Details

Description

Els objectius concrets del grup són: - Determinació de quins són els marcadors biòtics més adients per realitzar una valoració de la condició ecològica de l'ecosistema litoral català. - Anàlisi de la fauna de metazous paràsits i dels canvis histològics (en relació a l'aparició de neoplàsies i variacions en els CMM, entre d'altres) en espècies litorals de teleostis salvatges de diferents punts de la costa catalana. - Cerca d'una possible relació de les poblacions parasitàries, l'abundància de CMM i de neoplàsies amb la major o menor degradació del medi, per a un ús potencial d'aquests paràmetres com a indicadors biològics de condicions mediambientals negatives. - Cerca de possibles paràmetres biològics (en relació a l'alimentació i altres paràmetres) que puguin estar relacionats amb contaminació o altres alteracions del medi natural. - Efectes de la degradació ambiental en les interaccions biòtiques i a nivell de comunitat.
StatusFinished
Effective start/end date7/07/0930/09/12

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.