Reconstrucció de la tasa d'activitat femenina entre 1716 i 1816 en perspectiva comparada amb els antics territoris de la corona d'aragó

  • Sarasua Garcia, Carmen (Principal Investigator)
  • Virós Pujolar, Lluís (Investigator)
  • Franco, Elena Franco Arenaz (Investigator)

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.

Earth and Planetary Sciences