Reconstrucció de la diversitat faunística bentònica en medis nerítics després d'una "crisi" biològica i la seva significació paleoceanogràfica

  • Caus Gracia, Esmeralda (Principal Investigator)
  • Llompart Diaz, Carmen (Investigator)
  • Rosell Sanuy, Joan (Investigator)
  • Berlanga García, José Antonio (Scholar)
  • Gómez Garrido, Antonio (Investigator)

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.

Earth and Planetary Sciences