Règim jurídic relatiu a la seguretat dels vaixells mercantils i de les embarcacions esportives

  • Martinez Jimenez, Mª Isabel (Principal Investigator)
  • Quinteros de Quintanilla, Mirna (Investigator)
  • de Melo Rodríguez, Germán (Investigator)

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.

Social Sciences