Purificació i caracterització estructural i funcional de proteoglicans de melanoma i carcinoma de còlon. Implicació en processos de diferenciació i de tumorigènesi

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences