Proteina quinasa CK2 i via Raf/Mek/ErK: punts d'interconnexió i la seva contribució als efectes biològics de fàrmacs antitumorals

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.

Arts & Humanities