Protecció de la víctima i rehabilitació dels delinqüents en llibertat (violència domèstica, violència sexual, violència racista)

  • Larrauri Pijoan, Elena (Principal Investigator)
  • López Ferrer, Marayca (Scholar)
  • Tebar Vilches, Beatriz (Scholar)
  • Gonzalez Zorrilla, Jose Carlos (Researcher on contract)
  • Navarro Villanueva, M. Carmen (Researcher on contract)
  • Blay Gil, Ester (Investigator)
  • Cachon Cadenas, Manuel Jesus (Investigator)
  • Cid Moline, Jose (Investigator)
  • Escobar Marulanda, Juan Gonzalo (Investigator)
  • Varona Gómez, Daniel (Investigator)

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.

Social Sciences

Psychology

Medicine and Dentistry