Proteïna quinases de plantes: utilització de la caseïna quinasa II com a sonda per a l'estudi del control de la proliferacióel.lular i de la diferenciació en Arabidopsis thaliana

  • Martínez Gómez, M Carmen (Principal Investigator)
  • Arhoun, Mohamed (Scholar)

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.

Agriculture & Biology