Projecte d'ambientalització curricular: disseny i anàlisi d'intervencions de diàleg disciplinar a l'educació universitària i no universitària

 • Pujol Vilallonga, Rosa Maria (Principal Investigator)
 • Fonolleda Riberaygua, Marta (Researcher on contract)
 • Guilera Pagan, Mercè (Researcher on contract)
 • Querol Palau, Maia (Researcher on contract)
 • Bonil Gargallo, José (Investigator)
 • Calafell Subirà, Genina (Investigator)
 • Espinet Blanch, Maria (Investigator)
 • Marbà Tallada, Anna (Investigator)
 • Roca Tort, Montserrat (Investigator)
 • Sanmarti Puig, Neus (Investigator)
 • Tarín Martínez, Rosa Maria (Investigator)
 • Tomàs Martorell, Carme (Investigator)
 • Aznar Minguet, Pilar (Investigator)
 • Geli de Ciurana, Ana María (Investigator)

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.

Social Sciences

Computer Science