Procediments clàssics d'avaluació de la competència en llengua estrangera i qualitat de la comunicació oral

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.

Arts & Humanities